facebook

LK Gossip News Stats

මම එනකම් ගමේ 
ñksiaiq uÕ
n,df.k bkakjd                                                        iskudj" fõÈldj" mqxÑ ;srh hk ;%s;aj udOH tlfia ch.;a iïudkkSh rx.k Ys,amskshl f,i chks fiakdkdhl ye¢kaúh yels h' nqoaêl ouhka; f.a ‘m<sÕ=‍?k’ fõÈld kdgHfha fyd|u iydh ks<sh f,iska o" bkamiqj fõÈld kdgH lsysmhlu fyd|u ks<sh f,iska o ‘iq<x lsß,a,S’ Ñ;%mgfhka keÕS tk ks<sh f,iska iriú iïudkfhka o fyd|u iydh ks<shg ysñ ckdêm;s iïudkfhka yd is.akSia W;a;udpdr iïudkfhka o weh msÿï ,enqfõ rx.k Wfoid wE ;=< jQ úYsIag;u yelshdj lshdmdñks' fï Èkj, ;sr.; jk ‘isßmerl=ï’ Ñ;%mgfhka yd fg,skdgH lSmhlska chksf.a rx.k m%;sNdj wm fk;= .efghs' l,lg miqj chks iuÕ fhfok fï ixjdoh wef.a kj;u l,d f;dr;=re ms<sn|jhs‍'  
                                                                                                                                                                       
Tn fï Èkj, ksr;fjk l,d lghq;= fudkjdo@

—fï ojiaj, ‘iqÿhs Wihs’ fg,skdgHh úldYh fjkjd' Bg wu;rj wkqr jrdf.dvf.a w¨‍;a u fg,skdgHhl rE.; lsÍïj,g iyNd.s fjkjd' ‘iqÿhs Wihs’ fg,skdgHfha uu rÕ olajkafka f.d¿ pß;hla'
wehg udkisl jYfhka oefkk fkdoefkk wdndOhla ;sfnkjd' fï ;re‚h wef.a fmïj;d iïnkaO m%Yakhla ksid f.d¿ njg m;afjkjd' we;a;gu fï pß;h rÕolajkak wiSre tlla' uqyqfKa yeÕSï u.ska fï pß;h rÕ oelaùu we;a;gu wNsfhda.hla' Bg wu;rj ‘isxy FM’ kd<sldfõ ‘úydruyd foaú’ ft;sydisl l;dj m%pdrh fjkjd' tys úydr uyd foaú pß;hg y~ ljkafka uuhs' w;S;fha ùr ldka;djl jf.a u mQckSh;ajhg m;ajQ pß;hla th' th ug fjkiau wdldrhl w;aoelSula'

Tn fõÈldfõ iïudkkSh jQ ks<shla' fõÈldfjka oeka wE;afj,dj;a o@

—fï ojiaj, fõÈldfjka ;rula ÿrg ÿria fj,d ;uhs ld,h .; lrkafka' úfõlSj f.org fj,d ld,h .; lrkjd' uu fõÈldfõ jir myf<djl muK ld,hla fï olajdu rx.khkays ksr; jqKd' b;ska uu ys;=jd oeka ;j wjqreoaola folla úfõl .;af;d;a fyd|hs lsh,d'˜

ta wehs@

—uu ys;=jd fï ld, iSudfõ§ fõÈldj .ek yeoEÍï l< hq;=hs lsh,d' wms ks<shla úÈyg rx.kfha bÈßh .ek;a is;sh hq;=hs' ta i|yd yeoEÍï l< hq;=hs' úúO Ñ;%mg" fõÈld kdgH ne,sh hq;=hs' tajd wOHhkh l< hq;=hs'

uu kej; fõÈldjg f.dvfjkafka w¨‍;a fj,d' w¨‍;aùu wms yeu flkl=gu w;HjYH fohla lsh,d uu ys;kjd' fudlo wms tl È.gu jev l<yu wmsg fjfyila oefkkjd' thska ñÈ,d YdÍßlj yd udkislj úfõl .; hq;=hs lshd ug ys;=Kd'˜

Tn ks<shl fjkak fkdis;=j flfklao@


—uu ks<shla fjkak ys;=fj keye' uu fld<ôka f.dvla ÿr m%foaYhl yeÿKq jevqKq flfkla' tjeks mßirhl Ôj;ajqKq flfkla ljodj;a ks<shl fjkak ys;kafka keye' kuq;a l=ula fyda jdikd .=Khla ;snqKq ksid;a rx.khg wdidjla jf.a u mqxÑ fyda olaI;djhla ;snqK ksid ug l,djg wj;S¾K fjkak yels jqKd'

uf.a uQ,sl úIh jqfKa k¾;kh' k¾;k .=rejßhla ùug uf.a mqxÑ wdidjla ;snqKd' tfia jQjd kï wo ug ,efnk fï ckm%idoh" wdorh fï jkúg ke;sfjkak ;snqKd' uu n,dfmdfrd;a;= jqKdg;a jeäh foaj,a ug wo l,dj ,nd§ ;sfnkjd' tksid uu fkd,enqKq foa .ek ys;d ÿlafjk flfkla fkfuhs'˜

wms jeämqru Tnj olskafka ;rul iermreI ujf.a pß; Tiafia' tjeks pß;j,g Tn fldgqfj,d o@

—fïl wfma rfÜ k¿ ks<shkag ;sfnk m%Yakhla' l=ula fyda Ñ;%mghl fg,skdgHhl l;dnyg ,la fjk pß;hla ksrEmKh lf<d;a ta jf.a pß;u ;uhs wfkla wOHlaIljreka ,ndfokafka' ‍uu Tn lshk l;dj tl fy<d u ms<s.kafka keye' ug úúO;ajfhka hq;= pß; ,enqKd‍' ‘i| wudjlhs’" ‘Oj, lkHd’" ‘fnda., ijqkaÈßia’" ‘w¨‍ n÷k’" ‘u,a msmS oehs n,kak’ jf.a fg,skdgHj, uu úúO pß; ksrEmKh l<d' uu úYajdi lrkjd bÈßfha§ hula lrkak mq¿jka úÈfya pß; iskudfjka ug ,efíú lsh,d' taldldÍ núka ñ§ úúO pß; ksrEmKh lrkafka fldfyduo lsh,d uu wOHhkh lrkjd'˜

uÕ f;dg fma%laIlhska f.ka ,efnk m%;spdr .ek fudlo ys;kafka'

—b;du by< uÜgulska m%;spdr ,efnkjd' uu rÕmdk fudk pß;hla jqK;a Tjqka krU,d m%Yia; uÜgfï m%;spdr ,ndfokjd' ta jf.a u rx.kfha wvqmdvq we;akï ta .ek;a l;dny lrkjd'˜

Tng wNsfhda.hla t,a, lrk ks<shka isákjd o@

—rx.kh lshkafka ldgj;a u wNsfhda.hla fkfuhs‍' rx.kh lshkafka kej; kej; mqyqKq fjñka l< hq;= ks¾udK ld¾hhla' ;j flfkla f.a Èyd n,,d jerÈ yod f.k" wOHhkh lr,d rÕmEu l< hq;=hs' l,dj ;=< lsisu k¿fjla ks<shla ;j;a k¿‍jl=g fyda ks<shlg wNsfhda.hla fjkafka keye'˜

Tn Tfí .ïmshig ks;r ks;r hkjdo@

—yeu udi y;rlgu j;djla uu wkqrdOmqf¾ hkjd' .syska i;shla ú;r b|, ;uhs tkafka' uu tklx .fï ñksiaiq uÕ n,df.k bkakjd' ;ukag udj we;a;gu f.!rjhla lsh,hs Tjqka lshkafka' wfkl uu .ug wf.!rj fjk wdldrfha jev lrkafka keye' .u ;uhs uf.a rx.kfha .=rejrhd' ta pß; ;uhs uf.a rx.khg ux fm;a újr lrkafka'˜

Tfí fm!oa.,sl f;dr;=re fudkjdo@

—uf.a ieñhd jr,;a .KldêldÍjrfhla Tyq ixÔj bf,afmreu' b;du iuÕsfhka hym;a mjq,a Ôú;hla .; lrkjd' i;=áka ld,h .; lrkjd'˜
                                                                                                                                                                                                                                                         Many events will be organized under the patronage of Economic Development
Minister Basil Rajapaksa to entertain the people who are coming here on these days", Minister Kothalawala said.
"To celebrate the opening of the country's second Expressway, we will conduct sporting events, such as, cricket, elephant races, volleyball, cycling and a marathon for for people residing around the Expressway from morning to evening," the Minster said. "A spectacular fireworks display will also take place at the end of each day," he said.
Disabled war heroes and well-known local artistes will attend the events.
Special art competitions dedicated to children will be conducted at most of the interchanges with valuable prizes on offer. Special transport facilities will be provided for Buddhist monks. Special Pirith Chanting will take place to invoke blessings along the Expressway on October 24.
Religious observations led by all religious leaders will take place in the evening on October 25.
As a special event, a motorcycle stunt rider will ride a motorcycle for 25 kilometres along the Expressway. 
- See more at: http://www.dailynews.lk/local/public-viewing-colombo-katunayake-expressway-oct-22-24#sthash.tEOQscIw.dpuf