facebook

LK Gossip News Stats

ckm%sh 
k¿ ks<s 
fom< f,i mqcd iy  
frdIdka  
rKjk 
msÿï ,eîh 
                                                                             forK ,laia iskud ieKfl<sh Bfha rd;%sfha fld<U ñhqishia úoHd, Y%jKd.drfha § w;s W;al¾Ij;a wkaoñka meje;aúK‍'tu iïudk Wf<, fujr meje;ajqfKa fojeks j;djgh
tys§ ckm%shu ks<s iïudkh ˜‍l=i mnd˜‍ Ñ;%mgh fjkqfjka rÕ mE mQcd Wud Yxl¾g;a ckm%shu k¿jd iïudkh tu Ñ;%mgh fjkqfjka rÕ mE frdIdka rKjkg;a ysñ úh' fï tys oiqka fm<la my;ska oela fjhs' 
                                                                                  
Bfha rd;%sfha meje;s forK ,laia iskud ieKfl<s iïudk Wf<f,a § iïudkhg md;% jQ Ñ;%mg iy Bg odhl jQjka ms<sno úia;r my; oelafjk mßÈh' 

ckm%sh;u iskud mgh - l=i mnd ^ wOHlaIKh iqks,a wdßhr;ak& 

fyd|u Ñ;%mgh - bks wjka 

fyd|u wOHlaIKh - wfYdal y|.u ^ bks wjka fjkqfjka & 

fyd|u ;sr rpkh - wfYdal y|.u ^ bks wjka fjkqfjka & 

fyd|u k¿jd - o¾Yka O¾urdÊ ^ bks wjka fjkqfjka & 

fyd|u ks,sh - ksrxc,S Yxuq.rdcd ^ bks wjka fjkqfjka & 

fyd|u iyh k¿jd - rdcd .fkaIka ^ bks wjka fjkqfjka & 

fyd|u iyh ks<sh - ùKd cfhldä ^ l=i mnd & 

cQßfha úfYaI iïudk ^ fyg ojfia iskudj & - pkak foaYm%sh ^ leurdlrKh & 

cQÍfha úfYaI iïudkh - úuqla;s chiqkaor ^ fnÜùka gq j¾,aâia& 

fyd|u Ñ;%mgh ^ fyg Èkfha iskudj &- iuk< ixèjksh ^ chka; pkaøisß & 

fyd|u wOHlaIKh ^ fyg Èkfha iskudj & - Woh O¾uj¾Ok ^ uhs,aia T*a w ãï fjkqfjka & 

fyd|u flá Ñ;%mgh ^ fyg Èkfha iskudj & - b,ï yqfihska ^ pdfjdia flá Ñ;%mgh & 

cQßfha úfYaI iïudk - u;= n,dfmdfrd;a;= ;eìh yels wOHlaIKh - biqre ùrisxyuqo,s ^l,¾ fjkqfjka & 

fyd|u k¿jd ^ m%;sùr wxYh & - nqoaêl chr;ak ^ fikiqre udrej fjkqfjka & 

fyd|u igka wOHlaIKh - fgã úoHd,xldr ^ fikiqre udrej fjkqfjka & 

fyd|u <ud k¿ - fla tï mú;% ^ ud;d fjkqfjka & 

fyd|u miqìï ix.S;h - frdayk ùrisxy ^ l=i mnd fjkqfjka & 

fyd|u ix.S; ixrpkh - frdafydk ùrisxy ^ l=i mnd fjkqfjka & 

fyd|u .S; .dhkh ^msßñ& - liqka l,aydr ^ uOqpkaøhdfï - l=i mnd fjkqfjka & 

fyd|u .S; .dhkh - ksfrdaId úrdðkS ^ fma%ufha ukaÈrh - l=i mnd fjkqfjka & 

fyd|u iskud ix.S; rEm rpkh - uOqr jikaf;a ^ l=i mnd fjkqfjka & 

fyd|u mo rpkh - iqks,a úu,ùr ^ fikiqre udrej fjkqfjka & 

mru Ôjk iïudkh -  wdpd¾h f,ig¾ fcaïia mSßia ;u Ôú; ld,h ;=,§ tla jrla muKla ysñjk mru      Ôjk iïudkfhka msÿï ,enQfha fy, iskudfõ Ôjudk mqrdjD;a;h n÷ wdpd¾h f,ig¾ fcaïia mSßia Y%Su;dfKdah' 

fyd|u leurdlrKh - ñ,agka lEï" fvdk,aâ lreKr;ak iy fla; ta O¾ufiak ^ ud;d fjkqfjka & 

fyd|u ixialrKh - iaàjka ma,smaika ^ ud;d fjkqfjka & 

fyd|u oDYH m%fhda. - nQâ lS¾;sfiak ^ ud;d fjkqfjka & 

fyd|u Yío mßmd,kh - ,hk,a .=Kr;ak iy ið; rejka ^ l¾u fjkqfjka & 

fyd|u rx. úkHdih - pkaok úl%uisxy ^ l=i mnd fjkqfjka & 

fyd|u l,d wOHlaIKh - ySká., fma%uodi ^ l=i mnd fjkqfjka & 

fyd|u fõI ksrEmKh - jika; úÜgÉÑ iy Wmq,a uydkdu ^ud;d fjkqfjka& 

fyd|u weÿï ks¾udKh - fjkql úl%udrÉÑ ^l=i mnd fjkqfjka&                                                                                                                                                                    
                                                                          The Meteorology Department warned of thundershowers during the next few days due to an atmospheric disturbance over the country. The Department said the inter monsoonal conditions are gradually establishing over the country with atmospheric disturbances in the vicinity.
It stated thundershowers will be fairly widespread during the afternoon or night today. "Fairly heavy rain falls (about 100 mm) are also likely at some places. There may be temporary localized strong winds during thundershowers. General public is kindly requested to take adequate precautions to minimize the damages caused by lightning activities" it stated.

- See more at: http://www.dailynews.lk/local/thundershowers-expected#sthash.ln8nwLgX.dpuf