facebook

LK Gossip News Stats


Wodß 
.hk 
fokqjka 
mshd 
yeÿKq 
yeá 
lshhs                                                   Wodß isx.mamQrefõ mÈxÑhg hdfuka miq mdvqfõ bkafka ke;sj ieñhdj;a tla‌lr f.k ñhqisla‌ ùäfhdajla‌ ks¾udKh lr ;sfnk mqj;la z,xld B f.disma ksõiaz ;=<ska óg fmr wm Tn fj; f.k wdjd' Wodß ;ukaf.a mqxÑ ¥ zfYkdßhdz iy ieñhd iu. fndfydu i;=áka Ôj;a jk nj wmg oek.kakg ,enqKd' 

ta w;r ;=r weh zfokqjka mshdzkñka rEm rpkhla o iu.ska .S;hla ks¾udKh lrd' tfy;a wmg wdrxÑ jqkq yeáhg tu zfokqjka mshdz .S;h ks¾udKh lrkakg n,mE úfYaI fya;=jl=;a ;sfhkjd¨‍' 

Wodß ujla jQ miqj ;djld,slj rx.kfhka iuqf.k isx.mamQrefõ mÈxÑ jqKq w;r Wodßf.a ieñhd iqð;a ffjoHjrfhla nj;a Tyq fiajh lrkafka isx.mamQrefõ nj;a Tn okakjd' l,d lafIa;%fha w¨‍;au wdrxÑh jkafka Wodß <Õ§u ,xldjg tk njg;a fg,s kdgHhlg tl;= jk njg;a me;sr hk wdrxÑh hs' 

fï ish,a,u .ek l;d lrkak isx.mamqrefõ isg Wodßj ÿrl:khg tl;= lrf.k l, úia;rhla my;ska' 

uq,skau wms isx.mamQrefõ f.ù hk Ôú;h .ek oek.kak leu;shs''''@ 
ieñhd iqð;a kï f.dvla ld¾hnyq,hs' ÿj iu. ;uhs b;ska ld,h f.ú,d hkafka' thdg oeka wjqreoaohs udi ;=khs' 

úfõlh .; lrkafka fldfydu o'''@ 
fldfy yß ksjdvqjla .; lrkak hk tl ;uhs lrkafka' ÿj oeka jhi wjqreoaohs udi ;=k jqKdg ta jhig thdg rgj,a 12 lg ú;r hkak jdikdj WodjqKd' 

oeka rÕmdkafk ke;s ksid o isxÿ lshkak tl;= jkak ys;=fõ''''@ 
uu miq.sh ld,h ;=<;a m%ix. lSmhlu .S; .ehqjd' ta;a tfyu lf<a .dhsldjla ùfï woyiska kffuhs' m%ix. krUkak tk f.dvla wh wdfõ udj n,kak' ta wh yskaohs uu ta m%ix.j,g tl;= jqfKa' 

jD;a;Sh .dhsldjla ùfï woyila ke;akï wehs .S;hla .dhkd lr,d rEm rpkdjla lrkak ys;=fõ'''''@ 
Th .S;h ks¾udKh flrefka úfYaI fya;=jla yskaod' 

fudllao ta'''@                                                                                                                                      uu Th .S;h ks¾udKh lf<a uf.a ieñhg Wmka Èk ;E.a.la úÈhg' fï .S;h ix.S;j;a lf<a Nd;sh ika;=Ia' .S;h ,shqfõ iïm;a m%kdkaÿmq,a‍f,a' uf.hs iqð;af.hs wdor l;dj b;du;a fyd¢ka okak flfkla ;uhs iïm;a' .S;h mqrdu lshefjkafka wfma wdor l:dj' WmkaÈk ;E.s úÈhg wms <ne¢ whg úúO foaj,a fokjd' ug ysf;kafka uu iqð;ag §mq jákdu ;E.a. ;uhs fï .S;h' 

.S;fha rEm rpkdj krUkak mq¿jka wka;¾cd,h krUk whg ú;rhso''''''@ 
<Õ§u uu uf.a risl msßig fï .S;h msßkukak tkjd' 

ta lshkafka Wodß kej;;a ,xldjg tkjd lshk tlo''''@ 
Tõ" fï udfia w. § uu ,xldjg tkjd' 

Tfí kj;u rÕmEï oel.kak wdYd lrk risl ys;j;=kag w¨‍;a hula fokak woyila keoao'''@ 
uf.a risl ys;j;=ka ks;ru lshkafka ug ,xldjg tkak' wdfhu;a rÕmdkak lsh,d' ta yskaod uu ys;=jd ,xldjg weú;a wdfhu;a fg,s kdgHhlg odhl fjkak' fï udfia w. § uu tkafka uf.a fï .S; rEm rpkh rEmjdyskS kd,sldj,g ,nd§ug jf.au fï w¨‍;a fg,s kdgHfha rÕmEug tl;= ùug' 

Tfí kj;u rx.kh yd fokqjka mshd fï .S;fha rEm rpkdj .ek l;d lruq'''''@ 
zfokqjka mshdz .S;h .ehqfõ uf.a ieñhg lsh, uu uq,skq;a lsõjd fka' b;ska fï .S;fha rEm rpkhg;a uu iqð;aju fhdod .;a;d' .S;h krUk whg uf.a ieñhj;a oeln,d.kak mq¿jka' fg,s kdgHh .ek kï jeä úia;r bÈßfha § lshkakï'                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                              Diplomats from Commonwealth countries meeting in London today must push Sri Lanka to end its continuing crackdown on human rights defenders, Amnesty International said in a statement.
 
The “Commonwealth Committee of the Whole” is meeting during 17-18 October to prepare for the Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) in Sri Lanka’s capital Colombo next month.
 ,xld B f.disma ksõia
After CHOGM, Sri Lanka is expected to be handed the chairmanship of the Commonwealth for the next two years.
 
Amnesty International Deputy Asia-Pacific Director Polly Truscott said the following in a statement:
 
“Commonwealth countries must agree new measures to address the continuing human rights crisis in Sri Lanka, and especially to monitor and condemn any civil society repression around CHOGM.
 
“Sri Lanka has a disturbing record of repressing civil society activism. Its officials have intimidated, threatened and even attacked human rights defenders