facebook

LK Gossip News Stats

frdah,a md¾la ñkSuereï kvqfõ 
ú;a;slref.a isrl=áfhka
geí mß.Klhla                                               frdah,a md¾la ñkSuereï kvqfõ ú;a;slrefjla jk urK oඬqju kshu ù isák Yduka; cQâ chuy keue;a;d r|jd isák isr l=áfhka geí j¾.fha l=vd mß.Klhla fidhd f.k ;sfí' frdah,a md¾la ñkSuereï kvqfõ ú;a;slre we;=¿ ;j;a urK oඬqjug ,la jQ isrlrejka isõfofkl= fuu l=áfha r|jd ;sfí'
              fuu ish¨u isrlrejka urK oඬqjug tfrysj wNshdpkd u; isá;s' fuu mß.Klh remsh,a 75000 muK jákdlñka hqla; njo fujekakla isrl=áhlska yuqjq m<uq wjia:dj fuh njo mejfia' flfia fj;;a 
fuu isrl=áh ;=<g fuh wdfõ flfiao hkak ms<sn|j mÍlaIKhla wdrïN fldg we;'   
               2005 jif¾§ rdc.sßh frdah,a md¾la ksjdi ixlS¾Kfha§ 19 yeúßÈ bfjdaka fcdkaika keue;s iaùvka cd;sl ;reKshla >d;kh lsÍfï fpdaokdj u; jir 12la nrm;< jev iys;j isr oඬqjï ú§ñka isá cQâ Yduka; keue;s ú;a;slrejd fuu fpdaokdj,ska ksoyia lrkakehs b,a,d wNshdpkdêlrKhg wNshdpkhla l< w;r Tyqg ,nd § ;snQ kvq ;Skaÿjg yd ovhg tfrysj kS;sm;sjrhd úiskao wNshdpkhla bÈßm;a flßKs' fuu wNshdpkd folu i,ld ne¨ wNshdpkdêlrK úksiqrejka kS;sm;sjrhdf.a wNshdpkh ms<s.ksñka ú;a;slre idjoH ñksia >d;khlg jrolre jk neúka Tyqg urK oඬqju kshu lf<ah'                                                                                                                                                                                                                               The United Nations says it continuously pushed for safe zones and at times for the fighting to be suspended during…